Đâu ghi hình UNV NVR301-04LS2 Đầu ghi hình IP camera 6 kênh
1,018,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,035,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-08LS2 Đầu ghi hình IP camera 10 kênh
1,150,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,300,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-04S3 Đầu ghi hình IP camera 6 kênh
1,188,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,375,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-08S3 Đầu ghi hình IP camera 10 kênh
1,298,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,595,999đ
Đâu ghi hình UNV NVR301-16S3 Đầu ghi hình IP camera 16 kênh
1,700,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,400,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR302-32S Đầu ghi hình IP camera 32 kênh
4,000,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 8,000,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR302-16S2 Đầu ghi hình IP camera 16 kênh
4,100,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 8,200,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR304-16S Đầu ghi hình IP camera 16 kênh
5,750,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 11,500,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR304-32S Đầu ghi hình IP camera 32 kênh
6,500,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 13,000,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR302-16S-P16 Đầu ghi hình IP camera 16 kênh
7,875,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 15,750,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR304-16X Đầu ghi hình IP camera 16 kênh
16,475,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 32,950,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR304-32X Đầu ghi hình IP camera 32 kênh
18,000,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 36,000,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR308-16X Đầu ghi hình IP camera 16 kênh
20,500,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 41,000,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR308-32X Đầu ghi hình IP camera 32 kênh
22,250,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 44,500,000đ
Đâu ghi hình UNV NVR308-64X Đầu ghi hình IP camera 64 kênh
25,000,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 50,000,000đ