Số lượng ổ cứng hỗ trợ

Số lượng kênh hỗ trợ

Thương hiệu

Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR1104HS-S3/H
1,033,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,065,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR1108HS-S3/H-VN
1,190,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,380,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR1104HS-S3-DSS
1,245,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,490,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh 1 Ổ Cứng DH-NVR1104HS-S3/H
1,250,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,500,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104-S3
1,260,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,520,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR1108HS-S3-DSS
1,300,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,600,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh 1 Ổ Cứng DHI-NVR1108HS-S3/H
1,450,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,900,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2108-S3
1,470,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 2,940,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104HS-4KS2
1,503,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,006,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104HS-S3
1,513,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,025,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2108HS-4KS2
1,712,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,424,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh 1 Ổ Cứng DHI-NVR2108HS-S3
1,723,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,445,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104HS-I2
1,840,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,680,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh 1 Ổ Cứng DHI-NVR4104HS-4KS2/L
1,933,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 3,865,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 16 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2116HS-S3-VN
2,015,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,030,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104HS-P-S3
2,015,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,030,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 16 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2116HS-4KS2
2,090,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,180,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 16 kênh 1 Ổ Cứng DHI-NVR2116HS-S3
2,133,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,266,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR4108HS-4KS2/L
2,143,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,285,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR4104HS-4KS2
2,244,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,488,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 4 kênh 1 Ổ Cứng DHI-NVR2104-P-4KS2
2,475,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 4,950,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 8 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR2108HS-I2
2,567,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,133,000đ
Đầu thu hình IP - NVR Dahua 16 kênh, 1 Ổ Cứng DHI-NVR4116HS-4KS2/L
2,636,000đ Tiết kiệm 50%Giá hãng: 5,272,000đ